Mei Tynke op safari

Fier yn it lân fan de Hofstra’s stiet in tintsje. De famkes fan Hofstra sliepe hjir út en troch mei harren freondinnen. Se lizze net wekker fan it fee om har hinne. Wol fan it gezoem fan de neven dat de kampearders út de sliep hâldt.