Mei Sjoerd in strak stik grien

Foar’t jo fan ’t simmer lekker op it gersfjild lizze kinne, moat der wol wat barre. Fertikuteare, kalk struie en wat al net mear. Handelsonderneming Sjoerd de Boer hat masines en ark yn de ferhier om jo grien wer ynoarder te krijen.