Mei master Henk op skoalreis

De lêste skoalwiken binne foar master Henk ien grut feest. Sa gie groep 1 nei de bernebuorkerij en master mocht mei. En sa gie dat mei alle groepen yn de ûnder-, midden- en boppebou. At je de foto’s fan de reiskes besjogge, master Henk is der by.