Mei Kapsalon Papillot kreas de simmer troch

Wêr’t je op ’e wrâld ek binne, it hier moat al kreas sitte. Dêrom kinne jim dizze hiele moanne in simmerarranzjemint nimme foar it hier. Mei de fersoarging fan Kapsalon Papillot kin der mei jim kapsel yn elts gefal yn de fakânsje neat mear mis gean.