Mei it hynder derop út

Lieuwe Tilma nimt it der dizze dagen goed fan. No’t der sa’n snie leit hat er de arretikker fan stâl helle. Tegearre mei dochter Gelske hat er ûnder Idaerd mei optuge hynder en tikker in slach troch de besnijde lannen west