Mei ien pennestreek ferhuze

Prachtige die loft foto’s sa ‘yn it hert’ fan de Ljouwerter krante. Mar no blykt dat de Redústers allegearre samar ferhuze binne nei Reahûs ….