Mei farre op Roto Line


 
 
 
 
 
 
 
 


Neist de freed- en sneonsfoarstelling, komt der in ekstra foarstelling fan toanielferiening ROTO op sneintemiddei 12 febrewaris 2017.
Jimme binne fan herte wolkom op ús cruiseskip fan de ‘ROTO Line’.
Net allinnich ha wy dizze middei in fantastysk stik ‘Brutsen iis’, mar ek sille de stoere mannen fan shantykoor ‘De Middelseesjongers’ in optreden jaan.
 
Wolle jimme de sneins mei ús meifare?
Jou it dan troch, op ûndersteand emailadres of skilje ús.
 
Binne der mear oanmeldings dan (sit)plakken oan boat? Dan wurdt der lotte.
 
emailadres: hrmiedema@gmail.com
Tillefoan: 06-57333551
 
Ynkoarten meer nijs fanôf de ‘ROTO Line’ op ús facebookside, op www.reduzum.com en yn de linepraat.