Mei-elkoar op arbeidzje

Reduzum, Idaerd, Friens: it warbere hert van Fryslân.
Yn dizze doarpen binne in gruttal lytse bedriuwen, faaks bedriuwen sûnder personiel. Fjouwer Redúster ûndernimmers wurkje ynkoarten gear oan ferbou projekt oan Hoflânswei yn Idaerd. Troch gearwurking kinne je mekoar fersterke.
Kin jo bedriuw ek wol wat oandacht brûke op ús digitale doarpsplein, set him dan op de bedriuwenlist. Nim hjirfoar kontakt op mei de redaksje.