Mei-elkoar oan it krystmiel

Foar dat de krystfakânsje begjint, wie der earst in lekker krystmiel foar de bern. Alders hiene der foar soarge dat der allegear lekkere gerjochten op tafel kamen. En sa koene de bern yn in gesellich fersierde klas mei-elkoar ite. Foto’s