Mei de Vrouwen van Nu der op út dizze simmer

It binne gjin stilsitters die Vrouwen van Nu. Winterdeis binne sy dwaande mei nifeljen, workshops of gesellige jûnen yn it Lokaal en simmerdeis pakke sy bygelyks de fyts of besjogge sy de prachtichste tunen yn Fryslân. Njoggenennjoggentich jier bestean sy dit jier al al yn Reduzum en still going strong!