Mei de trein derop út

Troch de ynset fan in grut tal frijwilligers is dit wykein de kas fan de sportferienings wer in bytsje foller wurden. Fan moarns betiid oant jûns let rieden se hin en wer mei it boemeltsje nei Starum, Snits of Harns foar it tellen fan de yn en út stappende passagiers.