Mei de rêch tsjin de muorre

It seleksje team fan kuorbal feriening Mid Fryslân waarden dizze wike efkes mei de rêch tsjin de muorre set. Op har 1ste trainingsjûn moasten se efkes flink bealchje om it luie swit der út te wurkjen. Wêr koene se dat better dwaan as tsjin de keatsmuorre……..
De oare teams beginne har trainings fanôf 28 augustus. Sjoch foar mear ynformaasje op K.V.Mid-fryslân