Mei de pony’s op paad

Yn Friens wenje Noa en Silke dy’t sljucht binne mei hynders en pony’s. Tegearre gean de froulju in pear kear yn de wike mei harren pony’s Loekie en Napoleon in ein te rinnen. Se nimme dan wat lekkers mei sadat se ûnderweis efkes picknicke kinne, sa ha de pony’s efkes tiid om út te rêsten en gers te fretten. Moai dat se harren sa fermeitsje kinne.