Mei de noas yn ‘e boeken

Sitte se echt altiten mei de noas yn ‘e boeken?? Nee hear. Soms giet it boek ticht en spylje de bern yn harrren muzikal de stjerren fan de himel. It begûn mei moai sinne skyn waar…..mar spitich genôch wie der en op ‘e ein ek noch in reinbui.
But de show must go on! De bern hawwe tige har best dyn.
Piet Elzinga hat fan dizze jûn in moaie rige foto’s makke, Genietsje mei.