Mei de mobyl it lân yn

Of de aaisikers yn de takomst in mobyl ûnder de pet ha of dôchs in pear ljipaaien moat in rjochtsaak noch útslute. Wis is it wol dat de Fûgelwacht tongersdei 26 febrewaris yn kafee-bar De Welp har ledegearkomste hâldt.