Mei de merke fiere we FEEST

Oer fjirtjin dagen is it safier. Dan fiere Reduzum, Friens en Idaerd mei-elkoar merke. De merkelistrinners binne al op ‘en paad foar jim bydrage oan dit feest. Hawwe se noch net by jo oan de doar west? Nim dan kontakt op mei ien fan de kommisjeleden.