Mei de iisklub medailles útrike op NK alround

Tongersdei is de ledegearkomste fan iisklub De Eendracht. Foar leden wichtich om’t der ferskate saken op gearkomste bepraat wurde.
Jeugdleden kinne harren oant 7 december opjaan foar in spesjale ferieningsaksje. De iisklub mei de measte oanmeldings meie medailles útrike by de kommende NK Alround yn Thialf.