Mei de geit nei de kroeg

Ien kear yn it jier wurd der in ‘gesellige jûn’ yn Friens organisearre. Dit jier wie it de beurt oan Max, Bettie,Ronald en Anke om iets op poatten te setten. In jûn foar ynwenners en donateurs. Mar dizze jûn wie der ek in spesjal guest:  Geit Brinksma!