Mei de fyts der op út

Nei it moaie simmerske waar fan hjoed, kinne de froulju moarntemiddei wer mei-elkoar fuort te fytsen. Elk dy’t hjir nocht oan hat, kin wer mei út fytsen.
Der wurdt om 13.00 út ein setten foar kafee de Welp . Fansels stekke se op ‘e tiid ek efkes oan ûnderweis.