Mei de fyts der op út

Dit jier is it al wer 25 jier lyn dat de Vrouwen van Nu foar it earst mei-elkoar út fytsen giene. Oankommende moandei kinne de fytsen wer út ‘e wintersliep.
Eltse earste moandei fan de moannen april, maaie, juny, july en septimber gesellich mei elkoar út fytsen.