Mei de bus der op út

De bern fan bernedeiferbliuw de Bernewrâld hawwe nij ferfier. As se no te ‘sightseeing’ gean, dan dogge se dat mei dizze moaie bus.
Wannear jim se tsjin komme en moatte jim fanselts de nije oanwinst mar efkes bewûnderje !