Mei Ale it wetter op

Neffens Ale de Jager is hy de earste yn Nederlân dy’t it oanbied, mei in pream te fiskjen. Sûnt er dizze winter syn float útwreide hat mei pream ’Anguilla’, wol er sa minsken meinimme nei de wrâld fan de ielfisker. Mear witte? Gean dan nei de website www.praamvissenadejager.nl