Media gekte by TDS

It doarp feroaret stadich oan yn in echt mediapark. Der wurde filmopnames makke, posters fan televizjeprogramma’s hingje rûnom. En op’e hoeke Haedstrjitte / Haven ferskynt meikoarten it haadkantoar fan Omrop Fryslân.
De geit fan Hea…… it rappe hynder Derek…. Allegeare sille se der wêze.