Media fjochtet om hûntsje en lamke

Juster Omrop Fryslân en Ljouwerter krante. Hjoed de Telegraaf en it Jeugdjournaal. En dan binne hûntsje Dribbel mei it lamke Calimero fan de famylje Hijlkema út Friens jûn ek noch op Hart van Nederland te sjen. Moarn CNN?