Mearderjierrich en folwoeksen

Leafhawwers fan toniel krije it drok. Alle trije tonielferienings út Friens, Idaerd en Reduzum gean kommende wiken los. De Frienzer tonielploech, Tusken Swin en Moesel, jout dit wykein de ôftraap mei it stik Mearderjierrich en folwoeksen