Masterplan 2020- 2030

Der binne genôch minsken dy’t harren opjûn ha om mei-elkoar de  nije wurkgroep te foarmjen. In earste oerlis oer de takomstfyzje fan Reduzum sil yn de kommende wiken plakhawwe.