Master stoppet bern yn weeschhuisch

It útstellen fan de muscial nei justerjûn wie in goeie set. Moai waar, in soad minsken en in leuk stik. De bern fan groep 7/8 spilen en songen prachtich. Brian Wobma spile oertsjûgend Strobke, it earme jonkje dat úteinlik werom kaam by syn rike heit en mem.