Marrit

Op nij in grut wûnder
In leaf en lyts berntsje derby
Wat binne wy tankber
Wy binne sa wiis mei dy
Marrit, famke fan Jan en Sharon de Boer