Eke Marjan

Grutsk en lokkich
sette wy der in
stuoltsje by
Fardau en Ale ha
der in suske by