Mara Lena

Om stil fan te wurden,
om ferwûndere nei te sjen
dit nije kostbere libben,
oan ús tabetroud
Ut leafde berne bern