Manne

De grutte freugde
om de lytse dingen,
is it lytse geheim
fan it grutte gelok.