Maitiid?

De helleborus en de winterjasmijn bloeie, mar ek it koweblomke stekt de kop al wer op achter yn de krite. Soe it no maitiid wurde, of hat waarman Pyt dochs gelyk en wurdt it kommende wike wer kâlder? De tiid sil it leare . . . .