Maaitiid

It is wer folop maaitiidswaar. En op sa’n dei as hjoed liket it wol as it hiele doarp út de ‘wintersliep’ komt.
De tún wurdt ûnder hânnen naam, en der is in soad drokte fan bern en âlders yn de boaterstún. By de haven binne al bern dwaande mei in angelstok.