Lutz Jacobi, een vrouw van nu

Lutz Jacobi, Twadde Keamerlid fan de PvdA en ynwenner fan ús gemeente, komt moandei 14 febrewaris nei Friens. Op útnoeging fan de Vrouwen van Nu komt se fertellen oer har wurk as keamerlid en fertsjintwurdiger fan Fryslân.