Lutske Andringa

’t binne mar fjouwer lytse wurdsjes
en al makket ús dat soms wat bang
‘k ha dy leaf
wol alve stêden lang