Ludieke aksje op carpoolplak

Fannemiddei is it carpoolplak by de Blauwe tinte feestelik iepene troch wethâlder Harry van der Molen.
De wynmûnegroep soarge foar wat rûzige wyn oer it carpoolplak. Hja frege dizze middei oandacht omtrint de oanskaf fan nije wynmûne.