Lokkich hawwe de foto’s noch…

De merke, mei it tema goet-foud, hat alwer west. De feestfersiering is opromme. De matineeklean hingje wer yn de kast. Wat oer bliuwt binne de oantinkens oan dit feestwykein.
Fotograaf Piet Elzinga hat fan de merke in bulte foto’s makke. Op it You Tube kanaal fan Reduzum kinne jim hjir noch ris fan neigenietsje.