Lokaasje teater Vriendenkring Idaerd

11 juny fiert toanielferiening De Vriendenkring Idaerd, Eagum en It Hôflân har 150-jierich bestean. Dit jubileum sil fiert wurde mei in dei fol faasje. Sy nimme jim dan mei troch de tiid middels lokaasjeteater.
It middeisprogram begint om 12.30 op 5 lokaasjes. Mei Piter Wilkens op ‘e pream, Boerebruloft yn ‘e tsjerke fan Idaerd, yn Eagum Mindert Wijnstra, toniel mei Roto ùt Reduzum en in film yn It Lokaal. Kaarten allinnich yn foarferkeap, oant 8 juny.