Ljochtsjesrintocht

Snein is der mei de Winterfair in ljochtrintocht foar alle groepen fan de basisskoalle. Hjiroan foarôfgeand kinne de bern út ús trije doarpen de skoech opsette yn de showroom van Tigchelaar tegelkachels. Dat jildt dus ek foar de pjutten.
Fan 16.30 – 16.45 kinne de bern mei harren skoech, sa nedich mei de namme der op, delkomme.