Ljocht yn tsjustere dagen

De hiele wike falt it wetter mei bakken út de loft en waaie de blêden ús om ‘e earen. Jûns is it is al iere betiid tsjuster yn ‘e hûs. Dat dizze tiid ek hiel smûk en sfearfol wêze kin, lit de Eskeblom sjen.