Little free libary

Little free libary, in nij fenomeen dat no ek yn Reduzum fan de grûn kaam is. Oan de Headstrjitte 76 hawwe bewenners har eigen ‘bibliotheek’. Elkenien kin hjir in boek úthelje.
Ienichste betinkst is dat je der sels dan ek in boek yn lizze moatte.