Lit de winter mar komme

It is simmer en de mosken falle fan it dak. Mar dizze húshâlding is der hielendal klear mei. Om harren kin it wol winter wurde.