Lit de bal mar rolje

De tariedings op it sportfjild foar in nij sportseizoen giet mei grutte stappen foarút. De kuorballers hawwe al nij kunstgersfjild. De tennissers kinne hast terjochte op har nije tennisbaan. En dit wykein is de keatferiening útein set mei de bou fan in keatsmuorre.