Lineplaatsjes

It is hjerst, de blêdsjes falle fan de beammen. Tiid foar moaie ferhalen en lekker lêze. Hawwe jim sa’n ferhaal of oar nijs wat doarpsgenoaten witte moatte. Stjoer it dan foar woansdei nei de linepraat redaksje.
Linepraat@gmail.com