Linepraat siket striptekenaars

Bisto sljocht op it tekenjen fan stripfiguerkes? En makkest wolris cartoons of miskien wol hiele stripferhalen? Dan hast no in kâns om se oan de wrâld sjen te litten. Nijsgjirrich? Nim dan kontakt op mei de Linepraat-redaksje.