Linepraat kopy

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan hjoed noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 23 maai wer by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 31 maai.