Linepraat jiergearkomste

De feriening “De Fjouwer Doarpen” hat wat mei de lêzers te bepraten. Dêrom noegje se alle ferienings út ta it bywenjen fan har jiergearkomste op 25 febrewaris. Dit sil om 19.30 oere plakfine yn skoalle. Net stinne, allegear hinne.