Linepraat jiergearkomste

Feriening “De Fjouwer Doarpen”, útjouwer fan Linepraat, nûget har leden, ferienings en ynstânsjes, út foar de jiergearkomste op woansdei 6 maart 2019 om 19.30 oere yn De Trije Doarpenskoalle.
Jim binne allegear wolkom