Linepraat en âld papier

Noch in wike en dan leit de lêste Linepraat fan 2009 op ’e matte. Foar’t safier is, moat fannemiddei de kopij by de redaksje op tafel lizze.
En ferjitte jim ek net om sneon it âld papier oan de dyk te setten?