De kleur fan de maitiid

It is maitiid, de natuer brûst fan nij libben. Lamkes, einepykjes en sels de beammen kleurje grien. Brûze jimme ek fan nije ideeën en plannen foar de mienskip of jim sels? En wolle jimme it diele. Mail it dan nei linepraat@gmail.com. De kopy foar de nije Linepraat moat op woansdei 19 maaie om 13.30 oere by de redaksje wêze. De nije Linepraat ferskynt 27 maaie